World Heritage sites

World Heritage sites (Cultural)
  • Shoyambhu
  • Boudha
  • Changunarayan
  • Pashupatinath
  • Kathmandu Durbar Square
  • Patan Durbar Square
  • Bhaktapur Durbar Square
World heritage sites (Natural)
  • Everest National Park (1148 square kilometer
  • Royal Chitwan National Park (932 square kilometer)